Opis pracowni
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Zakres działalności:

  • koordynacja prac komitetów technicznych działających przy Instytucie,
  • prowadzenie zbioru norm polskich z zakresu bezpieczeństwa i higieny prac oraz ergonomii.

Główne kierunki działalności:

 

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii Polski Komitet Normalizacyjny, w drodze umowy, wiodącą rolę powierzył Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy – Państwowemu Instytutowi Badawczemu. Tym samym CIOP-PIB prowadzi sekretariaty następujących dwóch komitetów technicznych (ich przewodniczącymi są pracownicy CIOP):

-      nr 21 ds. środków ochrony indywidualnej pracowników,

-      nr 157ds zagrożeń fizycznych w środowisku pracy.

Zakres tematyczny komitetu technicznego nr 21 obejmuje środki ochrony oczu i twarzy; sprzęt ochrony układu oddechowego; odzież ochronna; sprzęt ochrony słuchu; środki ochrony rąk i nóg; sprzęt ochrony głowy i sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości. Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:CEN/TC 79 Respiratory protective equipment; CEN/TC 85 Eye-protective equipment; CEN/TC 158 Head protection safety; CEN/TC 159 Hearing protectors safety; CEN/TC 160 Protection against falls from height; CEN/TC 161 Foot and leg protection; CEN/TC 162 Protective clothing oraz ISO 94 Personal safety – Protective clothing and equipment.

 

Komitet techniczny nr 157 zajmuje się takimi zagadnieniami jak: hałas na stanowiskach pracy; hałas maszyn i urządzeń; drgania (wstrząsy) zespołów mechanicznych przenoszące się na ciało pracownika obsługującego maszyny i urządzenia techniczne, w jakie są wyposażone stanowiska pracy. Komitet ten współpracuje z: CEN/TC 211 Acoustics oraz CEN/TC 231 Mechanical vibration and shock, a także ISO 108 Mechanical vibration and shock i ISO/TC 43 Acoustics.

 

Ponadto w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym działają cztery komitety, których przewodniczącymi są pracownicy CIOP-PIB, a ich sekretariaty są umiejscowione w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Są to:

  • komitet techniczny nr 158 ds. bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych oraz ergonomii – zagadnienia ogólne,
  • komitet techniczny nr 159 ds. zagrożeń chemicznych i pyłowych w środowisku pracy,
  • komitet techniczny nr 276 ds. zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, oraz
  • komitet techniczny nr 305 ds. odpowiedzialności społecznej.

Komitet techniczny nr 158 zajmuje się terminologią bezpieczeństwa i higieny pracy; metodami określania bezpiecznych warunków pracy; wymaganiami ergonomicznymi stanowisk pracy; wskaźnikami ergonomicznymi bezpiecznej pracy człowieka przy maszynach, urządzeniach technicznych i na stanowiskach pracy, oraz wymaganiami promieniowania cieplnego na ciało ludzkie w zakresie wysokiej i niskiej temperatury. Prace niniejszego komitetu związane są z pracami następujących komitetów technicznych CEN i ISO: CEN/TC 114 Safety of machinery; CEN/TC 122 Ergonomics; ISO/TC 159 Ergonomics oraz ISO/TC 199 Safety of machinery.


Komitet techniczny nr 159
zajmuje się problematyką szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy, pyłów przemysłowych; strategią pomiarową, a także interpretacją wyników w odniesieniu do normatywów higienicznych (NDS, NDSCh). Komitet ten przygotowuje głównie projekty Polskich Norm w zakresie metod oznaczania poszczególnych czynników chemicznych na stanowiskach pracy. Pracownicy CIOP-PIB są także ekspertami w komitetach technicznych CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure oraz ISO/TC 146 Air quality.


Zakres komitetu technicznego nr 276 obejmuje przygotowywanie Polskich Norm dotyczących wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, oceny ryzyka zawodowego oraz auditowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z ISO/PC 283 Occupational health and safety management systems.


Komitet techniczny nr 305 opracowuje Polskie Normy dotyczące terminologii i zasad wdrażania społecznej odpowiedzialności w organizacjach.i współpracuje z ISO/PC 277 Sustainable procurement.

 

Wszystkie wyżej wymienione komitety współpracują ponadto z innymi komitetami technicznymi w zakresie norm szczegółowych dotyczących m.in. bezpieczeństwa maszyn, bezpieczeństwa pracy w górnictwie itp.


W związku z interdyscyplinarnym charakterem tematyki dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ergonomii praktycznie większość komitetów, podobnie jak większość komitetów technicznych w CEN i ISO, ma w swoim zakresie normy z tego zakresu. Dlatego też liczba instytucji biorących udział w pracach normalizacyjnych jest bardzo duża. W pracach komitetów działających przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym biorą udział między innymi przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego, Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Śląskiej Akademii Medycznej, Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych, Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Medycy Pracy, Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu Medycyny Wsi oraz wielu innych.

 

KONTAKT:
Stanowisko ds. Normalizacji
mgr Mirosława Świderska
e-mail: miswi@ciop.pl

Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Działalność normalizacyjna w zakresie metod badań i kryteriów oceny stosowanych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
Kierownik projektu - mgr Mirosława Świderska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Działalność normalizacyjna w zakresie metod badań i kryteriów oceny stosowanych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
Kierownik projektu - mgr Mirosława Świderska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Działalność Komitetów Technicznych w zakresie normalizacji metod badań i kryteriów oceny stosowanych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
Kierownik projektu - mgr Mirosława Świderska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj