Opis pracowni
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

BADANIA

 

Zespół Laboratoriów Badawczych CIOP–PIB posiada akredytację w ramach krajowego systemu oceny zgodności od dnia 15 listopada 1995 r. W ramach udzielonej akredytacji działalność laboratoriów badawczych Instytutu obejmuje następujące dziedziny:

 • badania wyrobów dla potrzeb ich certyfikacji:
  • badania środków ochrony indywidualnej (środki ochrony słuchu, układu oddechowego, głowy, rąk, nóg, odzież ochronna, sprzęt ochrony oczu i twarzy, sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości),
  • badania środków ochrony zbiorowej (obudowy urządzeń elektrycznych, elektroniczne wyposażenie ochronne),
  • badania maszyn i urządzeń produkcyjnych (obrabiarki do drewna, pilarki przenośne z piłą łańcuchową),
 • badania parametrów środowiska pracy oraz czynników związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników:
  • pomiary parametrów wibroakustycznych, mikroklimatu, laserowego i nielaserowego promieniowania optycznego, pól elektromagnetycznych na stanowiskach pracy,
  • pomiary stężenia szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy,
  • pomiary parametrów fizjologicznych człowieka w środowisku pracy (wydatek energetyczny).

 

Pełny zakres akredytacji Zespołu Laboratoriów Badawczych CIOP-PIB nr AB 038 jest dostępny na stronie: http://www.pca.gov.pl/?page=karta_podmiotu&&id=AB 038

 

Zespół Laboratoriów Badawczych CIOP-PIB tworzą pracownie wchodzące w skład zakładów naukowo-badawczych Instytutu:

 1. Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych:

  Pracownia Zwalczania Hałasu

  Pracownia Drgań Mechanicznych

 2. Zakład Techniki Bezpieczeństwa:

  Pracownia Zagrożeń Mechanicznych

  Pracownia Elektronicznych Systemów Ochronnych

  Pracownia Promieniowania Optycznego

 3. Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych:

  Pracownia Metod Chromatograficznych

  Pracownia Aerozoli, Filtracji i Wentylacji

 4. Zakład Ergonomii:

  Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy

  Pracownia Obciążeń Termicznych

 5. Zakład Bioelektromagnetyzmu:

  Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych

 6. Zakład Ochron Osobistych:

  Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego

  Pracownia Ochron Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego przed Upadkiem z Wysokości

  Pracownia Odzieży Ochronnej

  Pracownia Ochron Oczu i Twarzy

  Pracownia Ochron Rąk i Nóg

 

Zapraszamy do współpracy

 

Kontakt:

 

mgr inż. Kinga Makuła
Kierownik Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących
kimak@ciop.pl, laboratoria@ciop.pl tel.: 22 623 32 90, fax: 22 623 32 91

 

mgr Karolina Burza
Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących
kabur@ciop.pl, tel./fax: 22 623 32 91

Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Prowadzenie krajowych i międzynarodowych międzylaboratoryjnych badań porównawczych środków ochrony indywidualnej, maszyn oraz parametrów środowiska pracy
Kierownik projektu - mgr inż. Kinga Makuła
Wykonawcy -
zobacz więcej
Utrzymanie i rozwój kompetencji technicznych i organizacyjnych laboratoriów badawczych i pomiarowych
Kierownik projektu - mgr inż. Kinga Makuła
Wykonawcy -
zobacz więcej
Utrzymanie i rozwój systemów zapewnienia jakości laboratoriów badawczych i pomiarowych
Kierownik projektu - dr inż. Dariusz Pleban
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj