Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "

 
Szkolenia okresowe BHP

 

Szkolenia okresowe dla pracowników służby BHP

 

 

Termin:

 

12-16.02.2018 r. BRAK MIEJSC

26-30.03.2018 r. - BRAK MIEJSC

21-25.05.2018 r. - BRAK MIEJSC

18-22.06.2018 r. - BRAK MIEJSC

10-14.09.2018 r. - BRAK MIEJSC

19-23.11.2018 r. - BRAK MIEJSC

   

Koszt szkolenia: 1000 zł 
Na wymienioną cenę szkolenia składa się koszt przeprowadzenia wykładów i zajęć praktycznych, materiały dla słuchacza, obiady, przerwy kawowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

Miejsce: CIOP - PIB 

Szczegółowe informacje ()

Program szkolenia ()

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE ()


Problematyka: (nowe informacje, zmiany) 
Prawna ochrona pracy. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem. Analiza przyczyn wypadków przy pracy. Analiza kosztów wypadków przy pracy. Psychofizjologiczne uwarunkowania zdolności do pracy w różnych porach doby. Psychospołeczne uwarunkowania stresu w pracy. Organizacja pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Ocena zgodności maszyn i urządzeń oraz środków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Zagrożenia mechaniczne. Hałas. Czynniki chemiczne. Drgania mechaniczne. Aerozole. Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy. Zagrożenia elektromagnetyczne. Energia elektryczna i elektryczność statyczna. Mikroklimat środowiska pracy. Środki ochrony indywidualnej. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe. Pierwsza pomoc i organizacja ratownictwa przemysłowego. 

Zakwaterowanie 

 

 

Szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

 

Termin:

 

12-14.02.2018 r. - BRAK MIEJSC

26-28.03.2018 r. BRAK MIEJSC

21-23.05.2018 r. - BRAK MIEJSC

18-20.06.2018 r. - BRAK MIEJSC

10-12.09.2018 r. - BRAK MIEJSC

19-21.11.2018 r. - BRAK MIEJSC

 

Koszt szkolenia: 600 zł 
Na wymienioną cenę szkolenia składa się koszt przeprowadzenia wykładów i zajęć praktycznych, materiały dla słuchacza, obiady, przerwy kawowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

Miejsce: CIOP - PIB 

Szczegółowe informacje (

Program szkolenia (

 


 KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE ()


Zakwaterowanie 

 

Szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych z wykorzystaniem technologi e-lerning

 

Koszt kursu: 70 zł

 

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujacych pracownikami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy  z wykorzystaniem technologii e-learning

 
Koszt kursu: 80 zł 


 

Dane niezbędne do dokonywania opłat:
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy 
Ul. Czerniakowska 16 
00-701 Warszawa 
NIP: 525-000-82-70 


KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE ()

 Kontakt:

Centrum Edukacyjne 
telefon: (22) 623-37-85 
               (22) 623-36-76