Forum Liderów - informacje ogólne

BHP w kraju - Forum Liderów Bezpiecznej Pracy


 

"Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników  poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki"  (Kodeks pracy art. 207 § 2).

Mając na uwadze potrzebę budowania zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy poprzez wdrażanie, upowszechnianie i promocji osiągnięć nauki i techniki z zakresu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy, w szczególności opracowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB), w 1998 r. powołano Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

 

 

OSTRZEŻENIE !!! Ostrzegamy przed próbami wyłudzenia przez nieuczciwe podmioty pieniędzy za przystąpienie do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

 

Zgodnie z obowiązującym regulaminem Forum Liderów Bezpiecznej Pracy udział w Forum Liderów nie wiąże się z koniecznością wnoszenia żadnych opłat. Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy nie pobiera opłat za przystąpienie ani członkostwo w Forum Liderów.

 


Forum Liderów Bezpiecznej Pracy to organizacja koordynowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, zrzeszająca obecnie 126 przedsiębiorstw, głównie dużych, polskich oraz międzynarodowych, które mogą być stawiane za przykład w kwestiach związanych z kulturą bezpiecznej pracy. 

Uczestnikami Forum są aktywnie współdziałające z Instytutem na rzecz poprawy warunków pracy:

  • przedsiębiorstwa - legitymujące się wymiernymi osiągnięciami w kształtowaniu bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy,
  • instytucje - działające na rzecz bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Celem funkcjonowania Forum Liderów jest budowanie instytucjonalnych, partnerskich kontaktów pomiędzy jego członkami, a także pracodawcami i pracownikami, którzy w kształtowaniu warunków pracy wykorzystują osiągnięcia nauki i techniki, w szczególności opracowane przez CIOP-PIB.

Do ważnych zadań Forum w tym zakresie należy prowadzenie działań na rzecz wdrażania i upowszechniania rezultatów programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” oraz innych programów koordynowanych przez CIOP-PIB, a także realizowanie projektów badawczych, celowych i itp. Istotne jest również współinicjowanie przez uczestników Forum tematyki badawczej, działalności edukacyjnej i wydawniczej Instytutu, ukierunkowanych na bezpieczeństwo pracy, ochronę zdrowia i życia pracowników.

Forum stanowi również płaszczyznę kontaktów bezpośrednich między jego członkami. Służą one wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy, przy merytorycznym wsparciu Instytutu w prowadzeniu analiz źródeł i przyczyn występowania zagrożeń zawodowych oraz ograniczania ich skutków, a zwłaszcza zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.W zależności od rezultatów uzyskiwanych w działalności prowadzonej na rzecz bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników, a także od zakresu i wyników współdziałania z Instytutem, Liderzy są wyróżniani: ZIELONĄ, SREBRNĄ lub ZŁOTĄ KARTĄ LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY.

Posiadanie Karty uprawnia do korzystania związanych z nią preferencji we współpracy z Instytutem.

 
Koordynator działań Forum Liderów Bezpiecznej Pracy:

Agnieszka Szczygielska
Ośrodek Promocji CIOP-PIB
tel. 0-22 623 36 86, fax: 0-22 623 32 64
e-mail:agasz@ciop.pl